Course
Departament d'Ensenyament

Upper VET course of Dietetics

Dietetics (LOGSE)

Primer curs / Primer curso / First academic year (Regulated by LOGSE)

Crèdit/Crédito
Credit

Mòdul professional/Módulo profesional
Professional subject

Hores/Horas/Hours

LLengua/Lengua
Language

C2 Alimentació equilibrada.
Alimentación equilibrada.
Balanced diet.
280 h. Català/Castellà
Catalán/Castellano
Catalan/Spanish
C5 Microbiologia i higiene alimentària.
Microbiología e higiene alimentaria.
Microbiology and food hygiene.
210h. Català/Castellà
Catalán/Castellano
Catalan/Spanish
C6 Educació sanitària i promoció de la salut.
Educación sanitaria y promoción de la salud.
Health education and health promotion.
105h. Català/Castellà
Catalán/Castellano
Catalan/Spanish
C7 Fisiopatologia aplicada a la dietètica.
Fisiopatología aplicada a la dietética.
Pathophysiology applied to dietary.
245h. Català/Castellà
Catalán/Castellano
Catalan/Spanish


 

Segon curs / Segundo curso / Second academic year (Regulated by LOGSE)

Crèdit/Crédito
Credit

Mòdul professional/Módulo profesional
Professional subject

Hores/Horas/Hours

LLengua/Lengua
Language

C1 Organització i gestió de l’àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de dietètica.
Organización y gestión del área de trabajo asignada a unidad/gabinete de dietética.
Organization and management of the work area assigned to unit/cabinet dietetics.
70 h. Català/Castellà
Catalán/Castellano
Catalan/Spanish
C3 Dietoteràpia. (anglès)
Dietoterapia.
Diet therapy.
280h. Català/Castellà
Catalán/Castellano
Catalan/Spanish
C4 Control alimentari.
Control alimentario.
Food control.
210h. Català/Castellà
Catalán/Castellano
Catalan/Spanish
C8 RET Relacions en l’àmbit del treball.
Relaciones en el ámbito de trabajo.
Relations in the workplace.
70h. Català/Castellà
Catalán/Castellano
Catalan/Spanish
C9 FOL Formació i Orientació Laboral.
Formación y Orientación Laboral.
Training and Employment Guidance.
70h. Català/Castellà
Catalán/Castellano
Catalan/Spanish
C10 FCT (Formació en Centres de Treball).
FCT (Formación en Centros de Trabajo).
In-Company Training.
410h. Català/Castellà
Catalán/Castellano
Catalan/Spanish
C11 Síntesi.
Síntesis.
Synthesis.
60h Català/Castellà
Catalán/Castellano
Catalan/Spanish

 

Upper VET course of Laboratory Diagnoses

Laboratory Diagnoses (LOE)

CLINICAL AND BIOMEDICAL LABORATORY
Primer curs / Primer curso / First academic year (Regulated by LOE)

Crèdit/Crédito
Credit

Mòdul professional/Módulo profesional
Professional subject

Hores/Horas/Hours LLengua/Lengua
Language
M1 Gestió de mostres biològiques.
Gestión de muestras biológicas.
Management of biological samples.
231h. / 11 ECTS Català/Castellà
Catalán/Castellano
Catalan/Spanish
M2 Tècniques generals al laboratori.
Técnicas generales en el laboratorio.
General techniques in the laboratory.
231h. / 12 ECTS Català/Castellà
Catalán/Castellano
Catalan/Spanish
M6 Tècniques d’anàlisi hematològiques.
Técnicas de análisis hematológicas.
Haematological analysis techniques.
165h. / 10 ECTS Català/Castellà/Anglès
Catalán/Castellano/Inglés
Catalan/Spanish/English
M7 Tècniques d’immunodiagnòstic.
Técnicas de inmunodiagnóstico.
Immunodiagnostic techniques.
99h. / 8 ECTS Català/Castellà
Catalán/Castellano
Catalan/Spanish
M8 Fisiopatologia general.
Fisiopatología general.
General pathophysiology.
231h. / 12 ECTS Català/Castellà
Catalán/Castellano
Catalan/Spanish
M10 EIE Empresa I Iniciativa Emprenedora.
Empresa e Iniciativa Emprendedora.
Business and Entrepreneurship.
66h. / 4 ECTS Català/Castellà
Catalán/Castellano
Catalan/Spanish
FOL Formació i Orientació Laboral.
Formación y Orientación Laboral.
Training and Employment Guidance.
99h. / 5 ECTS Català/Castellà
Catalán/Castellano
Catalan/Spanish

 

 

CLINICAL LABORATORY

Segon curs / Segundo curso / Second academic year (Regulated by LOGSE)

Crèdit/Crédito
Credit

Mòdul professional/Módulo profesional
Professional subject

Hores/Horas/Hours LLengua/Lengua
Language
C4 Bioquímica clínica.
Bioquímica clínica.
Clinical Biochemistry.
248 h. Català/Castellà
Catalán/Castellano
Catalan/Spanish
C5 Microbiologia.
Microbiología.
Microbiology.
231h. Català/Castellà/Anglès
Catalán/Castellano/Inglés
Catalan/Spanish/English
C10 FCT (Formació en Centres de Treball).
FCT (Formación en Centros de Trabajo).
In-Company Training.
440h. Català/Castellà
Catalán/Castellano
Catalan/Spanish
C11 Síntesi.
Síntesis.
Synthesis.
60h. Català/Castellà
Catalán/Castellano
Catalan/Spanish